คำศัพท์ภาษาอังกฤษในโครงสร้างนามวลีจากโฆษณาหนังสือออนไลน์

สุพิชญา ซอมแก้ว, สุวรีย์ ยอดฉิม, ปทิตตา อัคราธนกุล

Abstract


บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจความถี่คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากโฆษณาหนังสือออนไลน์ 2) วิเคราะห์โครงสร้างคำนามวลีในโฆษณาหนังสือออนไลน์ วิธีดำเนินการคือ เลือกเว็บไซต์โฆษณาหนังสือ 10 อันดับแรก พบว่า Smashwordมีจำนวนบทโฆษณามากสุด งานวิจัยนี้ศึกษากลุ่ม fiction 38 ประเภท จำนวน 41,589 ประเภทย่อย 10 อันดับแรก ได้แก่ (1) Romance, (2) Fantasy, (3) Gay & lesbian fiction, (4) Mystery & detective, (5) Science fiction, (6) Thriller & suspense, (7) Young adult or teen, (8) Historical fiction, (9) Adventure, (10) Horror ประเภทละ 100 บทโฆษณา รวมเป็น 1,000 บทโฆษณา ใช้โปรแกรมAntConcและ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ความถี่และโครงสร้างคำนามวลี  ในการจัดโครงสร้างคำศัพท์ จัดเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) Noun phrase with pre-modifier, 2) Noun phrase with post-modifier และ 3) Noun phrase with pre and post modifier ผลการวิจัยพบว่า 1) คำศัพท์จาก100 อันดับแรก พบมากสุด 3 ลำดับแรกคือ life (362), new (350), และ world (315) 2) โครงสร้างนามวลี มี 173 โครงสร้างได้แก่ (1) Adj+N (2,013), (2) N+N (669), (3) Num+N (258), (4) Adj+N+N (217) และ (5) N+and+N (171)แสดงให้เห็นโครงสร้างนามวลีหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามโครงสร้างส่วนมากที่พบ คือโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน โดยมีคำนำหน้านาม และมีคำบอกปริมาณเป็นตัวเลข


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.