หน้าที่ของภาษาในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้า

ทักษพร นุโยค, วราภรณ์ แสวงกำไร, จินต์จิรา บุญชูตระกูล

Abstract


การศึกษาหน้าที่ของภาษาพูดจากหนังสือเรียนสู่การทำงานด้านการบริการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการ ซึ่งผู้จัดทำวิจัยสนใจการทำงานในด้านนี้ ดังนั้นจึงศึกษาข้อมูลในหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าเพื่อต้องการทราบว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด จึงได้ศึกษาโครงสร้าง Speech Functions เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการสำรวจ

จากการวิเคราะห์หน้าที่ของภาษาพูด สามารถแบ่งออกได้ 4 หน้าที่ ดังนี้ การให้ข้อมูล (Giving information), การสอบถาม (Question), การขออนุญาต และการขอร้อง (Asking for permission and making request)และการขึ้นต้น หรือลงท้ายในบทสนทนา (Opening or closing a conversation) จากการสำรวจพบว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานบริการสามารถนำข้อมูลจากหนังสือเรียนไปใช้ในการทำงานได้จริง  และจากข้อมูลนั้นยังเห็นได้ว่าการสื่อสารในการให้บริการมีการใช้ได้หลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทได้แสดงถึงการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับการให้บริการโดยพิจารณาจากบริบทและความสุภาพของการบริการเป็นหลัก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.