ลักษณะทางไวยากรณ์ของชื่อหมู่บ้านในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

มัสวิณี สาและ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางไวยากรณ์ของชื่อหมู่บ้านในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีข้อมูลชื่อหมู่บ้านจากทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2555 ของสำนักงานบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีชื่อหมู่บ้านจำนวน 61 หมู่บ้าน โดยนำทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีไวยากรณ์หน้าที่นิยมแบบลักษณ์ภาษา (Functional-Typological Grammar) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

                ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางไวยากรณ์ของชื่อหมู่บ้าน คือ 1) รูปแบบของชื่อหมู่บ้าน สามารถจำแนกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) รูปแบบคำเดี่ยว (2) รูปแบบวลี (3) รูปแบบประโยค และ (4) รูปแบบซับซ้อน  กลุ่มที่พบมากที่สุดคือรูปแบบคำเดี่ยว รองลงมาคือรูปแบบวลี รูปแบบซับซ้อน และรูปแบบประโยค ตามลำดับ  2) วากยสัมพันธ์ชื่อหมู่บ้านในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สามารถแบ่งออกเป็น 1) บทบาทเชิงไวยากรณ์สามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ วากยสัมพันธ์วลีมีโครงสร้าง เป็น หน่วยหลัก - หน่วยขยาย และวากยสัมพันธ์ประโยคมีลักษณะเป็นประโยคมูลฐานและประโยคแปรซึ่งเป็นประโยคย้ายกรรมไปหน้า (fronting/Y- movement / topicalization) มีลักษณะเป็น กรรม-กริยา   2) บทบาทเชิงอรรถศาสตร์  ได้แก่ อรรถศาสตร์นามวลี มี 17 กลุ่ม และ อรรถศาสตร์ประโยค มี ประธานทำหน้าที่ทางความหมายในฐานะผู้ทรงสภาพ(Patient) และสถานที่ (Locative)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.