ภาพสะท้อนสังคมชาวประมงในนวนิยายของประชาคม ลุนาชัย

XUELIAN LU, พัชรินทร์ บูรณะกร

Abstract


การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมชาวประมงในนวนิยายของประชาคม
ลุนาชัย ขอบเขตงานวิจัยคือศึกษานวนิยายของประชาคม ลุนาชัยที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตชาวประมง จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่คนข้ามฝัน ฝั่งแสงจันทร์ กลางทะเลลึก ในกับดักและกลางวงล้อม ไต้ก๋ง เที่ยวเรือสุดท้าย โดยนำเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ภาพสะท้อนสังคมชาวประมงในนวนิยายของ ประชาคม ลุนาชัย แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงมี 2 ด้าน คือ ชีวิตความเป็นอยู่บนเรือ ที่อยู่อาศัยบนเรือต้องนอนร่วมกับคนจำนวนมากพื้นที่แคบและแออัดไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักผ่อนที่เหมาะสม อาหารการกินมีอาหารทะเลกินอย่างความอุดมสมบูรณ์มีวิธีการทำอาหารที่หลากหลายส่วนชีวิตความเป็นอยู่บนฝั่งที่อยู่อาศัยใกล้ชิดทะเลแม่น้ำลำคลองมีลักษณะเป็นบ้านไม้ไผ่และบรรยากาศรอบบ้านเงียบสงบการคมนาคม นิยมใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ที่ไม่ไกลจากบ้านมากนัก 2) ด้านวัฒนธรรมไทยในสังคมชาวประมงพบว่า มีความเชื่อเรื่องแม่ย่านางชาวประมงเซ่นไหว้แม่ย่านางก่อนออกทะเลเพื่อให้นำโชคลาภมาให้ตนและช่วยให้ปลอดภัยในการเดินทางมีความเชื่อในพุทธศาสนาชาวประมงชอบทำบุญไหว้พระทำความดีเพื่อได้รับผลดีต่อชีวิตส่วนประเพณีแต่งงานชาวประมงจะจัดพิธีแต่งงานเช่นเดียวกับคนไทยโดยทั่วไปคือ มีพิธีแห่ขันหมากและการแต่งชุดไทยในงานแต่งงานแต่จะเน้นความเรียบง่ายในการจัดงานเป็นสำคัญ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.