ภาพสะท้อนสังคมไทยในนวนิยายเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว พ.ศ. 2558-2561

HU QIUBO, ธีรโชติ เกิดแก้ว

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทยในนวนิยายเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว พ.ศ.2558-2561 เฉพาะเรื่องที่มีตัวละครเป็นมนุษย์ที่อาศัยและมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยจำนวน 9เรื่อง โดยนำเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

          ผลการวิจัยพบว่า นวนิยายเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว พ.ศ.2558-2561 ได้สะท้อนภาพสังคมไทยไว้5ด้าน ได้แก่ 1)ด้านวิถีชีวิตพบว่าสังคมชนบทแวดล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ บริสุทธิ์สวยงามเงียบสงบ วิถีชีวิตของคนเรียบง่าย ผูกพัน ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ในขณะที่วิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองที่แวดล้อมด้วยความเจริญทางวัตถุ อากาศไม่บริสุทธิ์ การจราจรติดขัดจะมีความรีบเร่งและแข่งขันกันสูง 2) ด้านความสัมพันธ์มของคนในสังคมพบว่า คนในสังคมชนบทมีความสัมพันธ์กันด้วยน้ำใจ ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นแบบสายเลือด และความสัมพันธ์กับคนภายนอกจะไปตามสถานภาพและหน้าที่ทางจริยธรรม ความสัมพันธ์สัตว์กับเลี้ยงในฐานะเพื่อนร่วมชีวิต และความสัมพันธ์กับธรรมชาติในฐานะปัจจัยเครื่องยังชีพ 3) ด้านการเมืองเป็นความขัดแย้งทางความคิดของคนรุ่นเก่าที่ต้องการให้คนอยู่ในกรอบที่รัฐกำหนด ห้ามโต้แย้ง ขณะที่คนรุ่นใหม่ต้องการอิสรภาพและมองว่าชีวิตที่อยู่ในกรอบไร้สีสัน 4) ด้านวัฒนธรรมพบว่า มีหลากหลายทั้งด้านมารยาทประเพณีความเชื่อและค่านิยม5) ด้านคุณธรรมที่คนในสังคมไทยได้ปลูกฝังให้แก่บุตรหลานของตนพบว่ามีหลากหลายเช่นกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.