วิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนในตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

LI MAN, ธีรโชติ เกิดแก้ว

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตคนไทยเชื้อสายจีนตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ที่ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งลงพื้นที่ภาคสนาม(Filedwork Study)  โดยใช้วิธีสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participate and Non participate Observation)และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview)กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คนหรือจนกว่าจะได้ข้อมูลที่อิ่มตัวและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านวิถีชีวิต ปัจจุบันลูกหลานของคนไทยเชื้อสายจีนในตำบลปากน้ำโพมีการผสมกลมกลืนเข้ากับสังคมไทย แต่พวกเขาก็สามารถรักษารูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้ เช่น ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน ภาษา และการแต่งกาย 2) ด้านความเชื่อ คนไทยเชื้อสายจีนกลุ่มนี้มีการสืบทอดความเชื่อดั้งเดิมจากบรรพบุรุษคือ ความเชื่อเรื่องการกตัญญูต่อพ่อแม่การเคารพครูอาจารย์ การไหว้เจ้า และการไหว้บรรพบุรุษ3) ด้านประเพณี แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ได้แก่การแต่งงาน และประเพณีงานศพ ส่วนประเพณีทางสังคม ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน เช็งเม้ง ทิ้งกระจาด และกินเจที่พวกเขายังคงสืบทอดอยู่ถึงแม้ว่าสังคมในปัจจุบันจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม แต่คนไทยเชื้อสายจีนกลุ่มนี้ก็ยังคงรักษารูปแบบวิถีชีวิตของตนไว้ได้อย่างดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.