ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปัญจศรีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ภาณุพัฒน์ โพธิ์ทอง, พอดี สุขพันธ์

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรปัญจศรีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรปัญจศรีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) และแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ เป็นกรอบการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกและตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเคยซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรปัญจศรี อย่างน้อย 1 ครั้ง และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ และมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรปัญจศรี1,619.93 บาท และซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรปัญจศรี 1 ครั้งต่อเดือนเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า (1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการในการจัดการด้านบริการ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า อยู่ในระดับมาก และด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง และ (2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการรับรู้ปัญหา และด้านการตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรปัญจศรีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สามารถพยากรณ์เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ได้ร้อยละ 50.3ด้านการประเมินผลทางเลือก ได้ร้อยละ 46.0ด้านการรับรู้ปัญหาได้ร้อยละ 45.0ด้านการค้นหาข้อมูล ได้ร้อยละ 35.4  และด้านการตัดสินใจซื้อ ได้ร้อยละ 34.7

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.