ทัศนคติ การรับรู้และประสบการณ์ดนตรีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษา หลักสูตรดนตรีบัณฑิต

ไพบูลย์ บุณยเกียรติ

Abstract


จุดประสงค์การวิจัย (1) เพื่อศึกษาอาชีพที่นักศึกษาได้คาดหวังเอาไว้ (2) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกอาชีพและ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยอิทธิพลที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพ ประกอบด้วยปัจจัยทัศนคติด้านอาชีพ ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารด้านอาชีพ ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและปัจจัยประสบการณ์ดนตรี การวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีสำรวจนำมาใช้โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรดนตรีบัณฑิตมหาวิทยาลัยในการดูแลของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนจำนวน 300 คน ผู้วิจัยใช้แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างกำลังสองน้อยสุดบางส่วน (PLS-SEM) เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยโปรแกรมสถิติ ADANCO ผลวิจัยพบว่า (1). กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมาเรียนวิชาเอกดนตรีสากลโดยมีจุดมุ่งหมายไปเป็นอาชีพครูดนตรีและนักดนตรี (2) ความคิดเห็นด้านการประเมินตนเองอยู่ในระดับสูงจะเลือกเรียนวิชาที่ตนเองถนัด ด้านข้อมูลอาชีพอยู่ในระดับสูงจะเลือกอาชีพตามที่ตัวเองตั้งใจ ด้านการตั้งเป้าหมายอยู่ระดับสูงจะเลือกวิชาเรียนเพื่องานในอนาคต ด้านการวางแผนอยู่ระดับสูง มีอาชีพที่คิดไว้แล้วและด้านการแก้ปัญหาอยู่ระดับสูงมีการหาพื้นที่ทำงานสำรองไว้แล้วและ (3) พบว่าปัจจัยอิทธิพลที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติด้านอาชีพและประสบการณ์ดนตรีร่วมกันมีอิทธิพลทางตรงในระดับสูงต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพร้อยละ 72.70 และปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองพบว่าไม่มีอิทธิพลทางตรงแต่มีอิทธิพลทางอ้อมไปยังปัจจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระดับปานกลางร้อยละ 44.90 ปัจจัยประสบการณ์ดนตรีระดับต่ำร้อยละ 38.20 และปัจจัยประสบการณ์ดนตรีมีอิทธิพลทางตรงในระดับปานกลางไปยังปัจจัยทัศนคติด้านอาชีพร้อยละ 64.30

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.