ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา เกมอาโอวี

ณภัทร วสุเชษฐ์, จิโรจน์ บุรณศิริ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เกมอาร์อาโอวี โดยใช้ทฤษฎีการกระทำแบบมีเหตุผล (Theory  Reason of Action) ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วยคนจำนวน 432 คนที่มีความคุ้นเคยกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เกมอาร์โอวี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลสถิติที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิธีเคราะข้อมูลด้วยแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง ทั้งนี้ผลจากงานวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ ปัจจัยด้านความรู้ และปัจจัยด้านค่านิยมของคนในสังคมมีผลต่อปัจจัยด้านทัศนคติต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เกมอาร์โอวี และ 2) ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เกมอาร์โอวี และปัจจัยด้านค่านิยมของคนในสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เกมอาร์โอวีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.