อิทธิพลของการรับรู้ราคาและการรับรู้ความเพลิดเพลินที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่ง

ชยสรณ์ สกุลเด็น, วรางคณา ตันฑสันติสกุล

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ราคาและการรับรู้ความเพลิดเพลินที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานการรับชมภาพยนต์ออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งของประชากรในประเทศไทย ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีประสบการณ์การใช้งานการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่ง จำนวน 400 ตัวอย่าง และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ราคาและการรับรู้ความเพลิดเพลินส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานการรับชมภาพยนต์ออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.