ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร

อปาจี ทรงธรรมวัตร

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเช่าบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเช่าบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน โดยเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพในการเช่าที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อพาร์ตเมนต์ และคอนโดมิเนียม ได้สำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด จำนวน 10 เขต ได้แก่ เขตสายไหม เขตคลองสามวา เขตบางแค เขตบางเขน เขตบางขุนเทียน เขตประเวศ เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตดอนเมือง และเขตจตุจักร แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงอนุมานด้วยค่าสถิติ t – test ค่าสถิติ F – test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (LSD) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และใช้วิธีวิเคราะห์เชิงถดถอยโลจิสติค (Logistic regression) โดยแบบจำลอง Binary Logistic Regression

ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าบ้านด้วยแบบจำลองโลจิต พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าบ้าน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลำเนา จำนวนสมาชิกในครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ระยะเวลาในการเช่า และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน ด้านสภาพแวดล้อมรอบนอกสถานที่ ด้านการให้บริการด้านซ่อมบำรุงที่รวดเร็ว ด้านการให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวี ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านมีการบริการน้ำดื่มและเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และมีบริการทำความสะอาด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.