Using the Process Approach to Improve Matthayomsuksa 4 Students English Writing Ability

พงษ์ศักดิ์ บัวระภา, นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งก่อนและหลังเรียน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 23 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563จำนวนทั้งหมด 42 คนกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แบบแผนในการวิจัยเชิงทดลองการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยโดย ทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบสอบก่อนและหลัง การทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอน แบบเน้นกระบวนการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แผนการเรียนรู้ละ 2 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบทดสอบเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบเน้นกระบวนการแบบวัดความพึงพอใจต่อการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบเน้นกระบวนการ ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้รวม 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด24 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่อิสระผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ยตามลำดับดังนี้  คิดเป็นร้อยละ40.50และ คิดเป็นร้อยละ 73.50นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน2)นักเรียนมีค่าความพึงพอใจต่อการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการมีภาพรวมอยู่ในระดับดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.