การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่องพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ระหว่างการสอนโดยใช้ บทเรียนผ่านเว็บโปรแกรม Moodle กับการสอนแบบปกติ

อุมารินทร์ โทนุสิทธิ์, สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนผ่านเว็บโปรแกรม Moodle วิชาสังคมศึกษา เรื่องพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่องพระพุทธศาสนา ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนผ่านเว็บโปรแกรม Moodle กับการสอนแบบปกติ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บโปรแกรม Moodle วิชาสังคมศึกษา เรื่องพระพุทธศาสนา

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  จังหวัด กรุงเทพมหานคร จำนวนห้องเรียน 2 ห้อง ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) บทเรียนผ่านเว็บโปรแกรม Moodle (2) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนผ่านเว็บโปรแกรม Moodle (3) คู่มือการใช้งานบทเรียน Moodle (4) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (6) แบบประเมินความพึงพอใจ

          ผลการวิจัย พบว่า (1) ประสิทธิภาพบทเรียนผ่านเว็บโปรแกรม Moodle วิชาสังคมศึกษา เรื่องพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิเท่ากับ 81.33/80.33 (2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่องพระพุทธศาสนา ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนผ่านเว็บโปรแกรม Moodle กับการสอนแบบปกติ พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บโปรแกรม Moodle มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (= 4.45, SD = 0.31)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.