การประเมินศักยภาพพลังงานไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดอุดรธานีโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ศิวบุตร ลือทองจักร, ปริญ หล่อพิทยากร, นฤมล อินทรวิเชียร

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพชีวมวลและพลังงานไฟฟ้าชีวมวลจากพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นาข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย การจำแนกพื้นที่ปลูกพืชจากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ด้วยวิธี Supervised Classification และตรวจสอบความถูกต้องด้วยการสำรวจภาคสนาม จากนั้นคำนวณพื้นที่และปริมาณชีวมวลจากสมการคณิตศาสตร์และค่าคงที่ศักยภาพของชีวมวล ผลการศึกษาพบว่า นาข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย มีปริมาณชีวมวลเท่ากับ 1,968.88, 425.66, 1,092.31 ตันต่อปี ส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากนาข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย มีค่า 5,352.08, 658.57, 1,145.48 เมกะวัตต์ต่อปี ตามลำดับ จังหวัดอุดรธานีจึงมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลสูง โดยข้าวเป็นพืชที่มีศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ อ้อย และมันสำปะหลัง จึงส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 7,156 เมกะวัตต์ต่อปี ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่มาจากฟอสซิลได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.