การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบกระดาษฟางข้าวสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

วรรณภา อาบสุวรรณ, สุภา จุฬคุปต์, สุทัศนีย์ บุญโญภาส

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการเคลือบกระดาษฟางข้าวด้วยฟิล์มลามิเนตที่อุณหภูมิและความเร็วรอบที่เหมาะสมในการเคลือบฟิล์มลามิเนต วิธีการวิจัย โดยเริ่มจากหาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบกระดาษฟางข้าวด้วยฟิล์มลามิเนต ปัจจัยที่ทำการศึกษาในการเคลือบมี 2 ปัจจัย คืออุณหภูมิและความเร็วรอบเครื่องเคลือบฟิล์มลามิเนต โดยแปรเป็น 3 ระดับ อุณหภูมิที่ 90 95 และ 100 องศาเซลเซียสและ ความเร็วรอบเครื่องแปรเป็น 3 ระดับ คือ 4 6 และ 8 รอบต่อนาที วางแผนการทดลองทดลองแบบ Factional in CRD จะได้สิ่งทดลองทั้งหมด 9 สิ่งทดลอง ผลการวิจัยพบว่าสิ่งทดลองที่ 3 6 7 8 และ 9 มีค่าความต้านทานแรงดึงขาดสูงสุด ตามลำดับ ค่าความต้านทานแรงดันทะลุ ผลการวิจัยพบว่า สิ่งทดลองที่ 3 5 7 8 และ 9 มีค่าความต้านทานแรงดันทะลุสูงที่สุด ตามลำดับ ความหนาของกระดาษพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.