การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ภายในอาคารศูนย์การค้า

มนพัทธ์ สีขาว, จารุมาศ แสงสง่า, บุญเลิศ สุ่มประเสริฐ

Abstract


การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในอาคารศูนย์การค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารศูนย์การค้า และเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในอาคารศูนย์การค้า กำหนดประชากรเป็นเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านอาคารสถานที่ พื้นที่ดำเนินการวิจัยคืออาคารศูนย์การค้าประเภทพล่าซ่า ครอบคลุมพื้นที่ 185,500 ตารางเมตร จำนวนทั้งสิ้น 5 ชั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือเจ้าหน้าที่มีความเกี่ยวข้องด้านอาคารสถานที่จำนวน 3 คน มีขั้นตอนดำเนินการวิจัยโดยการสังเกตและสำรวจลักษณะทางกายภาพและลักษณะการใช้งานอาคาร และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารศูนย์การค้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวกับอุบัติภัยและอุบัติเหตุ (Safety) ส่วนที่เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย (Health) และส่วนที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพและทรัพย์สิน (Security) ส่วนผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในอาคารศูนย์การค้า จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเกิดอุทกภัยในศูนย์การค้า เหตุการณ์แก๊สระเบิดหรือเกิดไฟลุกไหม้ของศูนย์การค้า และเชื้อโรคที่แฝงอยู่ในระบบปรับอากาศ เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในลำดับต้นๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.