วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของมังคุดผลสด: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ไพรัตน์ อุระมา, ณรงค์ พลีรักษ์, ปริญ หล่อพิทยากร, นฤมล อินทรวิเชียร

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคำนวณปริมาณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของมังคุดผลสดในวิสาหกิจชุมชนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปีการผลิต 2559 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยภาคสนาม ข้อมูลที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลการใช้น้ำซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร และข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือน ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของมังคุด ค่าประสิทธิภาพฝนใช้การ ค่าการคายระเหยน้ำของมังคุด และค่าความต้องการใช้น้ำของมังคุด ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในการผลิตมังคุด 1 กิโลกรัม เท่ากับ 2.01 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นกรีนวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ 1.68 ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 83.58 และบลูวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ 0.33 ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 16.42 ส่วนแปลงมังคุดที่มีค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์มากที่สุดและน้อยที่สุดเท่ากับ 6.41 และ 0.64 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการการใช้น้ำในแปลงมังคุด และวางแผนการใช้น้ำที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.