การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในหอมแดงและประสิทธิภาพการทำความสะอาดด้วยระบบน้ำหมุนวน

เปรมฤทัย ผ่านสอาด, ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน

Abstract


การปนเปื้อนของจุลินทรีย์บนพื้นผิวของหอมแดงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากหอมแดงสั้นลงและคุณภาพผลิตภัณฑ์น้อยลง ดังนั้นการศึกษากลุ่มของจุลินทรีย์บนพื้นผิวของหอมแดงจึงมีความสำคัญเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น โดยจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนนี้สามารถปนเปื้อนมาได้ทั้งในอากาศ ดิน และบนวัตถุดิบเอง การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ โดยจะศึกษาในกลุ่มของเชื้อรา แบคทีเรีย และยีสต์ อีกทั้งยังทดสอบประสิทธิภาพของการล้างหอมแดงด้วยเครื่องล้างระบบน้ำหมุนวน ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงของเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเทคนิค spread plate พบว่า การเก็บรักษาหอมแดงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสสามารถควบคุมการเจริญของเชื้อทุกกลุ่มได้ดีกว่าอุณหภูมิห้องในเวลาการทดลอง 10 สัปดาห์ และจากการทดสอบประสิทธิภาพการล้างหอมแดง โดยการเก็บตัวอย่างน้ำล้างมาวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solids) และจำนวนเชื้อยีสต์ด้วยเทคนิค drop plate พบว่า เครื่องล้างระบบน้ำหมุนวนสามารถกำจัดตะกอนดินและเชื้อยีสต์ออกจากพื้นผิวหอมแดงได้ร้อยละ 51.84 และ 49.72 ตามลำดับ โดยใช้เวลาในการล้างทำความสะอาดหอมแดง 30 นาที

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.