การศึกษาประสิทธิผลของแผ่นแปะสมุนไพรในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ในโรงพยาบาลวังน้อย โรงพยาบาลบางไทร และศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ปณิชา มงคลโพธิ์, ภคปภา นาคพงษ์, ลภาวัน โลหิตไทย

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรและศึกษาประสิทธิผลทางคลินิกในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน เป็นงานวิจัยแบบกึ่งทดลอง ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2562 กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง อายุ 18-60 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 10 คน เพื่อศึกษาการระคายเคืองผิวหนัง และกลุ่มที่ 2 จำนวน 75 คน เพื่อศึกษาประสิทธิผลทางคลินิกในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผ่นแปะสมุนไพรและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired-Samples T test ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 39.56 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระยะเวลาการประกอบอาชีพต่ำกว่า 5 ปี และมากกว่า 20 ปี มีการนั่งทำงานในอิริยาบถเดิม เป็นเวลา 6-8 ชั่วโมงต่อวัน และมีระยะเวลาพักจากการทำงาน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาการปวดกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลัน โดยมีอาการปวดทุกวัน และมีสาเหตุจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน และมีอาการร่วม คือปวดมากขึ้นเมื่อทำอิริยาบถเดิมซ้ำ ๆ จากการพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรได้สูตรตำรับที่เหมาะสม โดยแผ่นแปะสมุนไพรมีลักษณะเนื้อสัมผัสเรียบ ยืดหยุ่นได้ดี ไม่เกิดการแตกหรือหัก ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว และไม่พบการระคายเคืองผิวหนังจากการทดสอบแพ้สารแบบปิด จากการศึกษาประสิทธิผลทางคลินิก พบว่าแผ่นแปะสมุนไพรมีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และมีระดับความพึงพอใจในการใช้แผ่นแปะสมุนไพรอยู่ในระดับมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.