การประยุกต์ใช้อไจล์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบนำเสนอหนังสือมีชีวิตดิจิทัล กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชนัญชิดา เลิศจะบก, จงกล จันทร์เรือง

Abstract


หนังสือมีชีวิตดิจิทัลเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ที่มีอยู่ในบุคคลผ่านการสัมภาษณ์ และนำมาจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อให้ผู้ใช้งานที่สนใจสามารถเปิดอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามการให้บริการหนังสือมีชีวิตดิจิทัลในปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานน้อย เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลหนังสือมีชีวิตดิจิทัลไม่น่าสนใจ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้มีการนำแนวคิดแบบอไจล์มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบนำเสนอหนังสือมีชีวิตดิจิทัล เพื่อให้การดำเนินงานออกแบบและพัฒนาระบบมีความรวดเร็วและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 2) วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 3) การจัดลำดับความสำคัญของงาน 4) วิเคราะห์และออกแบบส่วนงาน 5) ทดสอบประสบการณ์ผู้ใช้ 6) พัฒนาส่วนงาน 7) ทดสอบส่วนงานโดยผู้ใช้งาน ผลการดำเนินงาน พบว่า การพัฒนาระบบนำเสนอหนังสือมีชีวิตดิจิทัล มีจำนวน 9 งาน โดยส่วนงานที่มีความสำคัญที่สุด คือ ส่วนงานนำเสนอหนังสือมีชีวิตดิจิทัล ด้วยค่าคะแนน (WSFJ) เท่ากับ 3346.67 อีกทั้งผลการประเมินการทดสอบประสบการณ์ของผู้ใช้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยจากการประเมินทดสอบจากผู้ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.62 (SD = 0.57) ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจัยนี้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Longdo Map Api สำหรับใช้งานบนเว็บแอพพลิเคชั่นการปักหมุดเพื่อเข้าถึงสถานที่ที่ต้องการ ผลการประยุกต์ใช้แนวคิดอไจล์มาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำเสนอหนังสือมีชีวิตดิจิทัลทำให้การดำเนินงานมีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ อีกทั้งการนำ Longdo Map Api มาใช้งานด้านการนำเสนอหนังสือมีชีวิตดิจิทัล พบว่า ระบบมีความน่าสนใจและเข้าถึงง่ายกว่าระบบเดิม


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.