ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์ การเอาคนลงเป็นทาส และการบังคับใช้แรงงาน

อมรรัตน์ สุนทร

Abstract


กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่จะต้องตีความอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้กระทำความผิด ดังนั้น การแยกแยะพฤติการณ์ของการกระทำความผิดและฐานความผิดตามกฎหมายที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาวินิจฉัยฐานความผิดและบทลงโทษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยุติธรรม สำหรับประเทศไทยพฤติการณ์ของการกระทำความผิด และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์ การเอาคนลงเป็นทาส และการบังคับใช้แรงงานนั้น มีลักษณะที่ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันมาก ดังนั้น จึงอาจก่อให้เกิดความสับสนในการพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงกับบทกฎหมายได้ งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาความเป็นมา บทนิยาม รวมถึงองค์ประกอบความผิดของความผิดฐานค้ามนุษย์ การเอาคนลงเป็นทาส และการบังคับใช้แรงงาน มาวิเคราะห์ว่าความผิดทั้งสามฐานนั้นต่างกันในลักษณะใดบ้าง เพื่อที่จะได้นำมาพิจารณาถึงขอบเขตและลักษณะของการกระทำความผิดตามกฎหมายของการกระทำความผิดทั้งสามฐานเป็นสำคัญ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.