คำคุณศัพท์และคำที่ปรากฏร่วมกับคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการเขียนประวัติพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

ศศิประภา เกงขุนทด, จินต์จิรา บุญชูตระกูล

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความถี่ของคำคุณศัพท์ที่นิยมใช้ในการเขียนประวัติของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เพื่อแยกประเภทของคำคุณศัพท์และความถี่ที่ปรากฏของคำคุณศัพท์แต่ละชนิด รวมถึงเพื่อศึกษาคำปรากฏร่วมกับคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเขียนประวัติของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นกับโครงการสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ Museum Culture หรือ Muse Pass Season 7 จำนวนทั้งสิ้น 20 แห่ง ผลการศึกษาวิจัยพบว่าคำคุณศัพท์ที่มีความถี่มากที่สุดคือคำว่า Thai ซึ่งพบจำนวน 43 คำ และจากจำนวนประเภทของคำคุณศัพท์ที่มีในการเขียนประวัติของพิพิธภัณฑ์ พบว่า คำคุณศัพท์บอกลักษณะหรือ Descriptive Adjective มีมากที่สุด และคำปรากฏร่วมที่มากับคำคุณศัพท์ที่พบตรงกับโครงสร้างของคำคุณศัพท์คือที่มักพบวางไว้หน้าคำนาม หลัง verb to be และ linking verb

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.