แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

พิจิตรา หงษ์จันทร์, กิตติพันธ์ พงษ์พันธ์, อังค์วรา เหลืองนภา

Abstract


ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ในแอพพลิเคชั่นที่นักศึกษาใช้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education หรือ TQF) โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 289 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่นักศึกษาใช้ในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ English Dictionary, English-Thai Dictionary, Vocabulary, Learning Basic English, Testing, Grammar, Conversation, Translation, Speaking และ Listening โดยแอพพลิเคชั่นที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ English Dictionary แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่นักศึกษาใช้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษช่วยเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา แต่ยังขาดการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร การที่นำแอพพลิเคชั่นมาใช้จึงจำเป็นที่ผู้สอนต้องเพิ่มการสอนในเรื่องทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารเพิ่มเติม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.