การวิเคราะห์ชนิดของคำในบทความการขาย

เบญจวรรณ โสวาปี, ปทิตตา อัคราธนกุล

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาชนิดของคำที่ใช้ในการเขียนบทความการขาย 2) วิเคราะห์ความถี่ชนิดของคำที่พบมากที่สุดในบทความการขาย 3) วิเคราะห์คำศัพท์ที่พบในบทความการขาย ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บทความการขายจำนวน 10 บทความ โดยเลือกจากบทความที่มีผู้อ่านมากที่สุดในปี 2018 และเป็นบทความที่เขียนขึ้นโดยนักเขียนผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการขายจากเว็บไซต์ Salesloft ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยโดยใช้โปรแกรม Antconc, TagAnt และ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์หาชนิดของคำและความถี่ ผลการวิเคราะห์พบว่า ชนิดของคำที่พบมากที่สุด คือ คำนาม รองลงมาคือ คำกริยา คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์ คำสรรพนาม คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน ตามลำดับ ซึ่งการวิเคราะห์ชนิดของคำ ความถี่ และการวิเคราะห์คำศัพท์ที่พบในบทความการขายนั้น สามารถช่วยให้ผู้วิจัยรู้จักใช้คำประเภทต่าง ๆ ในการเขียนบทความการขายหรือบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจของการทำงานในอนาคต เพื่อทำให้เกิดการสื่อสารที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านบทความได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.