การวิเคราะห์คำนามประสมในตัวอย่างข้อสอบ TOEIC ส่วน Reading Part

จิตติมา ทองจำรูญ, จินต์จิรา บุญชูตระกูล

Abstract


งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์โครงสร้างของคำนามประสม 2) หาความถี่ของโครงสร้างและคำศัพท์ที่พบมากในคำนามประสม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างข้อสอบ TOEIC ที่มีความสำคัญกับการเรียนการสอน ตลอดจนการทำงาน ใน reading part ที่ จำนวน 60 ชุด ทั้งในหนังสือและอินเทอร์เน็ต เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ โปรแกรม AntConc, Excel และเว็บไซต์พจนานุกรมเคมบริดจ์ (Cambridge Dictionary) ข้อมูลจากรายการคำศัพท์ได้รับการวิเคราะห์โดยการหาความถี่ และค่าร้อยละ ของคำนามประสมทั้งหมดในตัวอย่างข้อสอบจำนวน 8,310 คำ ผลวิจัยพบว่า โครงสร้างของคำนามประสมที่พบในตัวอย่างข้อสอบ TOEIC มี 12 โครงสร้าง โครงสร้างของคำประสมที่พบมากที่สุด คือ Noun + Noun พบมากถึง 5,895 คำ คิดเป็นร้อยละ 70.9 จากคำนามประสมทั้งหมด คำศัพท์ที่พบมากที่สุดของแต่ละโครงสร้าง คือคำว่า e-mail อยู่ในโครงสร้าง Adjective + Noun จำนวน 462 คำ คิดเป็นร้อยละ 5.56 จากคำนามประสมทั้งหมด รองลงมาคือ online (217) ร้อยละ 2.61 อยู่ในโครงสร้าง Preposition + Noun และ website (172) ร้อยละ 2.07 อยู่ในโครงสร้าง Noun + Noun

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.