ความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

กำไลทอง ชื่นทศพลชัย, ปทิตตา อัคราธนกุล

Abstract


จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร พบว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้องค์กรและบุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาว่าปัจจัยในวัฒนธรรมองค์กรด้านใดที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรและพนักงานมากที่สุด โดยรวบรวมข้อมูลจาก 50 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย และ 50 องค์กรชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาและเลือกศึกษาเฉพาะคำนามที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรเท่านั้น โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ภาษา AntConc เพื่อหาความถี่และจัดอันดับของคำนามที่พบมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยพบว่าจาก 50 องค์กรชั้นนำของประเทศไทยคำว่า Integrity: ความซื่อสัตย์ เป็นคำที่มีความถี่มากที่สุดอันดับที่ 2 คือคำว่า Responsibility: ความรับผิดชอบ อันดับที่ 3 คือคำว่า Development: พัฒนาการ อันดับที่ 4 คือคำว่า Commitment: ความมุ่งมั่น อันดับที่ 5 คือคำว่า Communication: การสื่อสาร และจาก 50 องค์กรชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาพบคำว่า Integrity: ความซื่อสัตย์ เป็นคำที่มีความถี่มากที่สุด อันดับที่ 2 คือคำว่า Diversity: ความหลากหลาย อันดับที่ 3 คือคำว่า Customers: ลูกค้า อันดับที่ 4 คือคำว่า Excellence: ความเป็นเลิศ และอันดับที่ 5 คือคำว่า Health: สุขภาพ ความถี่สูงสุดขององค์กรชั้นนำทั้งสองประเทศคือคำว่า Integrity : ความซื่อสัตย์ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความซื่อสัตย์ของพนักงานที่มีต่อองค์กรนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาองค์กร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.