ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จการนำนโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8

จีรวุฒิ นิลศรี, วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติต่อความสำเร็จของนโยบายปราบปรามยาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติกับความสำเร็จของนโยบายปราบปรามยาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ที่มีชั้นยศตั้งแต่ สิบตำรวจตรี ถึง พันตำรวจโท (ตำแหน่งรองผู้กำกับการ) จำนวน 168 นาย ทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการนำนโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านทรัพยากรนโยบาย ด้านการสื่อสาร ด้านคุณสมบัติขององค์การ ด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง และด้านคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการนำนโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติกับความสำเร็จของนโยบายปราบปรามยาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในภาพรวม ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.