รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ ของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี

รจนาภรณ์ ศรีช่วงโชติ, พชร วรรณภิวัฒน์, ปนัดดา ปรีชาพรมงคล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลานอย่างน้อย 5 คน และใช้แบบสอบถามผู้สูงอายุที่กำลังศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลานจำนวน 217 คน ผลการวิจัยพบว่าพบว่า โรงเรียนผู้สูงอายุหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ยึดหลักการบริหารงาน ได้แก่ 1. ยึดกฎ กติกา ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ยึดหลักคุณธรรมควบคู่หลักกฎหมาย 3. ยึดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 4. ยึดการกระจายความรับผิดชอบ 5. ยึดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และ 6. ยึดความคุ้มค่า โดยเปิดสอนใน 4 ฐานหลัก อันได้แก่วิชาการ ส่งเสริมอาชีพ นันทนาการ และกิจกรรมพิเศษ มีคณะทำงานประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในส่วนของแนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรีได้นำวิธีการดำเนินงานในจัดการกิจกรรมนันทนาการของหนังสือ ชุดความรู้ : การพัฒนาเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม  โดยเน้นการให้เกิดการจัดกิจกรรมนันทนาการใน 3 ด้าน “ต้องรู้ ควรรู้ ต้องการรู้” การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในด้านการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี มีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. การสัมภาษณ์ 2. แบบสอบถาม และ 3. การสังเกต และในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุหนองลาน พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. การวางแผน 2. การดำเนินงาน พบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องบุคลากร และงบประมาณ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.