ผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อติวิชญ์ สาสนัส, รพีสร เฟื่องเกษม

Abstract


งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 9 บริษัท เลือกใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังรายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2561 กำหนดผลการดำเนินงานของบริษัทวัดจากอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม โครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินระยะสั้น หนี้สินระยะยาว และหนี้สินรวม โดยวัดจากอัตราส่วนของหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม สำหรับตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดของบริษัทซึ่งคำนวณจากสินทรัพย์รวม และอัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลของการศึกษา พบว่า โครงสร้างเงินทุนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับผลการดำเนินงานจำนวน 4 บริษัท ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับผลการดำเนินงานจำนวน 3 บริษัท และอัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับผลการดำเนินงานในทิศทางบวกจำนวน 2 บริษัท

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.