องค์ประกอบการยอมรับการขายสินค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม บริบทสินค้าที่มิใช่อาหาร

ภูริณัฐ สิทธิตนเอง, อัญณิฐา ดิษฐานนท์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการยอมรับการขายสินค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม บริบทสินค้าที่มิใช่อาหาร ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของแบบสอบถาม (questionnaire) 3) วิเคราะห์ผลทางสถิติ และ 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย (Analysis and Conclusion) จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบการยอมรับการขายสินค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ลักษณะของ E-Commerce 2) คุณสมบัติของ SMEs และ 3) ปัจจัยภายนอก โดยผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่มิใช่อาหารให้เข้าสู่ออนไลน์มากขึ้นและเพื่อเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.