ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล กับโครงสร้างของความเป็นเจ้าของ ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อุทุมพร กล้วยไม้, รพีสร เฟื่องเกษม

Abstract


งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล กับโครงสร้างของความเป็นเจ้าของ ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงสร้างของความเป็นเจ้าของวัดโดย อัตราส่วนความเป็นเจ้าของ (Ownership concentration) โดยที่อัตราส่วนความเป็นเจ้าของแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม (อัตราส่วนความเป็นเจ้าของใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่ง, อันดับสอง และอันดับสาม) เพื่อตรวจสอบว่าระดับของความเป็นเจ้าของมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือไม่ การวิจัยในครั้งนี้ใช้จำนวนข้อมูล 20 บริษัท ข้อมูลทุติยภูมิในรูปแบบของงบการเงิน เป็นข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2562 ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนความเป็นเจ้าของส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มจำนวนบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างอัตราส่วนความเป็นเจ้าของและผลตอบแทนจากเงินปันผล มีจำนวน 2 บริษัท (จากทั้งหมด 5 บริษัท), จำนวน 3 บริษัท (จากทั้งหมด 5 บริษัท) และจำนวน 4 บริษัท (จากทั้งหมด 10 บริษัท) ตามลำดับ (การจัดอันดับจากอัตราส่วนความเป็นเจ้าของที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่ง, อันดับสอง และอันดับสาม)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.