การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการสร้างกำไร ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศิริพร บุญเกรียงชัย, รพีสร เฟื่องเกษม

Abstract


การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการสร้างกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนที่มีต่อความสามารถในการทำกำไร ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีข้อมูลครบถ้วนเป็นระยะเวลา 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2561 รวมทั้งหมด 13 บริษัท โดยให้ความสามารถในการทำกำไรนั้น วัดจากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในขณะที่โครงสร้างเงินทุนจะพิจารณาจากปริมาณของหนี้สินซึ่งวัดโดย อัตราหนี้สินระยะสั้นต่อสินทรัพย์รวม (STD) อัตราหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD) และอัตราหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TD) ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแสดงให้เห็นว่าในธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LTD) เป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมากที่สุดถึง 9 จาก 13 บริษัท และสิ่งนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญของโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท เพราะมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำกำไร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.