ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของและอัตราการจ่ายเงินปันผล ของกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภัทราภรณ์ วงศ์วรอาภรณ์, รพีสร เฟื่องเกษม

Abstract


การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของและอัตราการจ่ายเงินปันผล ของกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของอัตราส่วนเงินปันผลที่มีต่ออัตราส่วนความเป็นเจ้าของ ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีข้อมูลครบถ้วนเป็นระยะเวลา 12 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2562 จำนวนทั้งสิ้น 13 บริษัท โดยใช้ตัวแปรตาม ได้แก่ อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DY) ในขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลจะวัดจากตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราส่วนความเป็นเจ้าของ (OWC) อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (EPS) อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนการเติบโตของยอดขาย (GS) บทความนี้แบ่ง OWC ออกเป็นสามระดับซึ่งใหญ่ที่สุด (3 บริษัท) ใหญ่เป็นอันดับสอง (5 บริษัท) และใหญ่เป็นอันดับสาม (5บริษัท) เพื่อตรวจสอบว่าโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่แตกต่างกันส่งผลกระทบต่ออัตราเงินปันผลของบริษัทหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง OWC และผลตอบแทนจากเงินปันผลมีอยู่ (9 จาก 13 บริษัท) และ OWC ที่ใหญ่เป็นอันดับสามมีจำนวนบริษัทสูงสุด (4 จาก 5 บริษัท) ที่ OWC มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลตอบแทนเงินปันผล

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.