ผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนที่มีต่อประสิทธิภาพในการทํากําไรของบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปุณชญา ปัทม์กชกร, รพีสร เฟื่องเกษม

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนที่มีต่อประสิทธิภาพในการทํากําไรของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 11 บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลงบการเงินรายไตรมาสช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2561 ประสิทธิภาพในการทำกำไรวัดจากอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม โครงสร้างเงินทุนพิจารณาจากปริมาณหนี้สินวัดจากอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมประกอบด้วยปริมาณหนี้สินระยะสั้นวัดจากอัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม, ปริมาณหนี้สินระยะยาววัดจากอัตราส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม และปริมาณหนี้สินรวมวัดจากอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม ตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการ และอัตราการเติบโตของบริษัทคำนวณจากรายได้รวม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า 1) ปริมาณหนี้สินระยะสั้นมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทํากําไรจำนวน 6 บริษัท ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำกำไรจำนวน 8 บริษัท และอัตราการเติบโตของบริษัทมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำกำไรจำนวน 5 บริษัท 2) ปริมาณหนี้สินระยะยาวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทํากําไรจำนวน 8 บริษัท ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำกำไรจำนวน 7 บริษัท และอัตราการเติบโตของบริษัทมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำกำไรจำนวน 5 บริษัท 3) ปริมาณหนี้สินรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทํากําไรจำนวน 9 บริษัท ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำกำไรจำนวน 9 บริษัท และอัตราการเติบโตของบริษัทมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำกำไรจำนวน 6 บริษัท

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.