ปัจจัยที่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาสนา ปัญญารัตนกุล, รพีสร เฟื่องเกษม

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 8 ธนาคารช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2561 ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย อัตราการก่อหนี้ ขนาดของธนาคาร อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และผลตอบแทนของตลาด ตัวแปรตามคือ อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด พบว่า 1) ธนาคารจำนวน 7 แห่งมีความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของธนาคารกับอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) ธนาคารจำนวน 5 แห่งมีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3) ธนาคารจำนวน 5 แห่งมีความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของตลาดกับอัตราส่วนเงินปันผลตอบ แทนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4) ธนาคารจำนวน 2 แห่งมีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการก่อหนี้กับอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ 5) ธนาคารจำนวน 2 แห่งมีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวมกับอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.