คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ดรุณี บุญสุทธิ์, พอดี สุขพันธ์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคุณภาพการบริการส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคุณภาพการบริการส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า คุณภาพการบริการส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า R Square = 0.543 หมายถึง คุณภาพการบริการทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของความภักดีของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะได้ ร้อยละ 54.3 โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านของผลลัพธ์ มีความสามารถในการอธิบายสูงสุด มีค่า Beta = 0.402 รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีค่า Beta = 0.383 และด้านการปฏิสัมพันธ์ มีค่า Beta = 0.056 ตามลำดับ จากการทดสอบรายด้านพบว่า ด้านการปฏิสัมพันธ์ มีค่า P-Value = 0.198 มากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 หมายความว่า ด้านการปฏิสัมพันธ์ ไม่สามารถอธิบายความภักดีของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะได้ ส่วนด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและด้านของผลลัพธ์ มีค่า P-Value = 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 หมายความว่า ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและด้านของผลลัพธ์ สามารถอธิบายความภักดีของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุณภาพการบริการและความภักดีของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ ตามลำดับ ความภักดีของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านพฤติกรรมการใช้ซ้ำ ด้านความผูกพัน และด้านการบอกต่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.