ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การเรียนรู้: การวิเคราะห์อภิมาน

ปฏิภาณ ผลมาตย์, ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์, ดร.จักรหล่ำ ศิลปสุวรรณชัย

Abstract


การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเทคนิคการวิเคราะห์การเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด PICO เพื่อการคัดเลือกและรวบรวมงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 12 งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่าง พ.ศ. 2559 และ 2562 จากฐานข้อมูลวิชาการ ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่รวบรวมได้จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของค่าอิทธิพลเฉลี่ยและช่วงความเชื่อมั่น 95% ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ สัญชาติ การมีส่วนร่วม การปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชา และการส่งแบบฝึกหัด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.