การจัดประสบการณ์โดยใช้แหล่งการเรียนรู้เป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกพนมดี

สินินาฎ แสงเพ็ชร, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, อังคณา กุลนภาดล

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้แหล่งการเรียนรู้เป็นฐานของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 19 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกพนมดี และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกพนมดี จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้แหล่งการเรียนรู้เป็นฐานมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.