การศึกษาผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย

วิญาศินี ดาวเรือง, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, อังคณา กุลนภาดล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยอย่างอ่อน แบบกลุ่มตัวอย่างเดียวทดสอบก่อนและหลัง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับปฐมวัย อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย และแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้านการจัดหมวดหมู่และด้านการหาความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ ดีมาก ทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และการประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.