การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองในการลดของเสียของกระบวนการอบนึ่งยางล้อรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัท ตัวอย่าง

พิชิตพล อยู่พะเนียด, ชูศักดิ์ พรสิงห์

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือการลดของเสียจากการผลิตยางล้อรถยนต์ โดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง (Design and Analysis of Experiment: DOE) โดยผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการผลิตยางล้อรถยนต์  ของบริษัทกรณีศึกษา พบว่าปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตยางล้อรถยนต์มากที่สุด 2ปัญหาคือ ปัญหา O-Ring ในชุด Curing Bladder ชำรุดและผนัง Bladder บางเพราะน้ำร้อนกัดผู้วิจัยจึงใช้หลักการ 4M จำแนกสาเหตุของ ปัญหาที่มีอิทธิพลกับของเสีย โดยใช้หลักการ 3G วิเคราะห์สาเหตุทั้งหมด พบว่าปัญหาเกิดในส่วนของ ขั้นตอนการปรับตั้งค่าปัจจัยการให้ความร้อนและแรงดันในการผลิต ซึ่งปัจจัยทั้งหมดมี 4 ปัจจัยคือ 1.อุณหภูมิน้ำร้อนภายใน Bladder 2.แรงดันน้ำร้อนภายใน Bladder 3.อุณหภูมิไอน้ำ Dome Steam4.แรงดันไอน้ำ Dome Steam ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการออกแบบการทดลองแบบเต็มรูปแบบ 2 ระดับ (2k Full Factorial Design) เพื่อศึกษาทั้ง 4 ปัจจัยในการปรับตั้งค่าอุณหภูมิและแรงดันที่เหมาะสม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.