การประดิษฐ์เครื่องวัดความเร็วน้ำ

ณทพร จินดาประเสริฐ, เจริญชัย ชะลูด, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท, ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน

Abstract


งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องวัดความเร็วน้ำแบบใบพัดขึ้น เพื่อหาปริมาตรน้ำที่ไหลออกจากถังตกตะกอนตรงรางน้ำใสก่อนเข้าโรงกรองน้ำของโรงงานผลิตน้ำสามเสน โดยทำการศึกษาปริมาตรน้ำที่ไหลออกจากถังตกตะกอนก่อนเข้าโรงกรองน้ำของโรงงานผลิตน้ำสามเสน 2 เพื่อทราบถึงปริมาตรน้ำที่ไหลเข้าโรงกรองน้ำ เมื่อได้ทำการศึกษาและเก็บข้อมูลพบว่า เครื่องมือวัดปริมาตรน้ำที่เข้าถังตกตะกอนของแต่ละโรงกรองน้ำจะติดตั้งบริเวณท่อทางขึ้นหอแบ่งน้ำดิบก่อนเข้าถังตกตะกอนมีเพียงจุดเดียว ทำให้ไม่ทราบปริมาตรน้ำที่ไหลออกจากถังตกตะกอนสู่โรงกรองน้ำซึ่งการตกตะกอนของน้ำดิบนั้นจำเป็นจะต้องให้น้ำหมุนวนในระบบเพื่อทำให้ตกตะกอนจับตัวกันและตกลงสู่ก้นถังรวมไปถึงการปล่อยน้ำเสียออกจากก้นถัง(น้ำตะกอน) จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยได้ประดิษฐ์เครื่องวัดความเร็วน้ำอย่างง่ายขึ้นเพื่อนำค่าที่เครื่องวัดอ่านได้มาคำนวณหาปริมาตรน้ำที่ไหลออกจากถังตกตะกอนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนากระบวนการผลิตน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลทดสอบเครื่องวัดความเร็วน้ำแบบใบพัดที่สร้างขึ้น ณ โรงกรองน้ำที่ 6 และ 7 พบว่า ปริมาตรน้ำที่วัดได้เมื่อเปรียบเทียบกับทุ่นลอย มีค่าความคลาดเคลื่อน 1.86 และ 3.02 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.