การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้พลวัตระบบของโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่ง

กิตติศักดิ์ แสนฉลาด, ชูศักดิ์ พรสิงห์

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ของ โรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งจากการเลือกชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า กระบวนการผลิตน้ำตาลในฤดูหีบอ้อย และกระบวนการผลิตไฟฟ้า ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งขายการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ กระบวนการเลือกชนิด ปริมาณ อัตราส่วน และ ราคาขายของเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละประเภทปริมาณการใช้ไอน้ำและไฟฟ้าของโรงงานน้ำตาล ในการผลิตน้ำตาลในฤดูหีบอ้อย กระบวนการผลิตไฟฟ้า ภายใต้สภาวะต่าง ๆ โดยใช้หลักทฤษฎีทางสถิติวิศวกรรม และระบบฐานข้อมูล นำมาสร้างเป็น พลวัตระบบ และออกแบบจำลองสถานการณ์ ในการหาประสิทธิภาพสูงสุดของการผลิตไฟฟ้า และการวางแผนการเดินเครื่องจักรภายใต้สภาวะ ปัจจัยต่าง ๆ ในการภายในโรงงาน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในการผลิตไฟฟ้าชีวมวลให้ได้รายได้สูงสุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.