การลดต้นทุนสินค้าคงคลังโดยใช้หลักการ ABC – VED Analysis : กรณีศึกษาโรงงานเครื่องผลิตสำอาง

ลภัสรดา ลิ่มศิลา, บุญชัย แซ่สิ้ว, ศุภรัชชัย วรรัตน์

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการบริหารสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบของบริษัทผลิตเครื่องสำอางกรณีศึกษา  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับต้นทุนด้านสินค้าคงคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการหาวิธีการสั่งซื้อที่เหมาะสมให้กับบริษัทและเพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลัง เก็บรวบรวมข้อมูลภายในคลังวัตถุดิบ และใช้ข้อมูลย้อนหลังของสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบ ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2560 – เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 การวิจัยในครั้งนี้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC Classification Analysis เพื่อแบ่งประเภทจัดลำดับความสำคัญของวัตถุดิบตามมูลค่าของวัตถุดิบคงคลัง และทฤษฎี VED Analysis มาแบ่งประเภทตามลำดับความสำคัญของการผลิต จากวัตถุดิบจำนวน 496 รายการ ทำการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มที่เป็น AV และ AE เท่านั้น พบว่ามีวัตถุดิบคงคลังในกลุ่มที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญต่อการผลิตจำนวน 46 รายการ หลังจากนั้นนำวัตถุดิบคงคลังกลุ่ม AV และ AE  มาหาวิธีที่จะทำให้ต้นทุนสินค้าคงคลังต่ำที่สุด โดยทำการเปรียบเทียบการทำงานแบบปัจจุบัน แบบ EOQ Model และ แบบ Silver-Meal ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้กับเทคนิค EOQ Model สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบคงคลังลงได้มากที่สุดถึง โดยสามารถลดได้ 826,384.38 บาทต่อปี คิดเป็น ร้อยละ 76.51 ของต้นทุนสินค้าคงคลัง จาก 1,080,101.99 ของการทำงานแบบปัจจุบัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.