ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

พัชชา รวยจินดา, สุคน ธาศิริ, ดุสิต สุจิรารัตน์, ศุภชัย ปิติกุลตัง

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างจำนวน 788 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิแบ่งกลุ่ม(multi-stage stratified sampling)รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามรายงานตนเอง และแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s Depression Inventory: CDI)วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุโลจิสติก (Multiple Logistic RegressionAnalysis)หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า

          ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 25.3ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า คือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ประวัติการเจ็บป่วยทางจิตเวช ความสัมพันธ์ในครอบครัวความกดดันในชีวิตการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดการอบรมเลี้ยงดูแบบยอมตามบุตรการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย (p-value<0.05)

          ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือโรงเรียนมีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม คัดกรองในนักเรียนที่มีประวัติการเจ็บป่วยทางจิตเวชของครอบครัวและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและภาวะซึมเศร้าแก่นักเรียนและครอบครัว

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.