การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำนักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกรมการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฐิติมา คิดดี, วีระยุทธ สุดสมบูรณ์, อุทัย คูหาพงศ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำนักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกรมการปกครอง อำเภอสิชล                      จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำนักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกรมการปกครอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างได้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกรมการปกครอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 20 คน เลือกตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำนักงานมีประสิทธิภาพในการวัดด้านความรู้ 80.50/81.33 สูงกว่าเกณฑ์80/80 ที่กำหนดไว้ และประสิทธิภาพในการวัดด้านทักษะ 80.00/82.25 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.