ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางการแพทย์

ธนวัฒ พิสิฐจินดา, วิสาข์ บุณยนิตย์, ธนสร สุทธิบดี, ปิยธิดา ทองรอง, ปิยฉัตร ถือคำ

Abstract


ปัจจุบันมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้พัฒนาในวงการต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมถึงวงการแพทย์ด้วย เช่น เพื่อดูแลสุขภาพ การวินิจฉัยโรคที่มีความซับซ้อน หรือในกรณีผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น แม้ปัญญาประดิษฐ์จะมีการวิเคราะห์ที่แม่นยำ แต่ก็ต้องมีมาตรการทางกฎหมายควบคุมดูแลด้วย จึงเกิดปัญหาว่าปัญญาประดิษฐ์ที่นำมาใช้ในทางการแพทย์มีมาตรการทางกฎหมายควบคุมไว้โดยเฉพาะหรือไม่ และการกระทำของปัญญาประดิษฐ์ในการรักษาผู้ป่วยเป็นการกระทำในทางกฎหมายหรือไม่

ผลการวิจัยพบว่า ปัญญาประดิษฐ์ในทางการแพทย์ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายควบคุมไว้โดยเฉพาะ ส่วนการกระทำของปัญญาประดิษฐ์ในการรักษาผู้ป่วยไม่เป็นการกระทำในทางกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.