ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ความเป็นครอบครัวในเฟซบุ๊กแฟนเพจ* “Little Monster”

เพียรอักษร นามโสภา, ภาสพงศ์ ผิวพอใช้

Abstract


บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ความเป็นครอบครัวในเฟซบุ๊กแฟนเพจ“Little Monster”โดยมุ่งศึกษาตามกรอบการวิเคราะห์วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์รวมถึงแนวคิดเรื่องครอบครัวผลการศึกษาพบว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจLittle Monster ใช้กลวิธีทางวัจนภาษาเพื่อสื่ออุดมการณ์ความเป็นครอบครัวจำนวน 5กลวิธี ได้แก่ การกล่าวอ้าง การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้อุปลักษณ์ การใช้มูลบท และการแทรกวาทกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีและนำเสนออุดมการณ์ความเป็นครอบครัว5ประการ ได้แก่ “แม่” ต้องทำหน้าที่ดูแลเรื่องในบ้านและหารายได้ให้แก่ครอบครัว“พ่อแม่” ต้องทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกอย่างดีที่สุด ครอบครัวจะต้องมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง “ลูก” คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในครอบครัว และ“พ่อแม่”ต้องทำหน้าที่ “สามีภรรยา” ที่ดีนอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำเสนออุดมการณ์ความเป็นครอบครัวกับการบริโภคสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์จากอุดมการณ์ความเป็นครอบครัวกำหนดให้พ่อแม่เกิดค่านิยมและความเชื่อ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทำตามการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับครอบครัวในที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.