การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นกับการปรับปรุงสภาพทางกายภาพ ของชุมชนริมคลองบางหลวง กรุงเทพมหานคร

พัชรินภรณ์ โยธาภักดี, ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุงองค์ประกอบทางกายภาพเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนริมคลองบางหลวง ข้อดีและข้อจำกัด รวมทั้งเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงองค์ประกอบทางกายภาพเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนริมคลองบางหลวง โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีสังเกตการณ์และสำรวจในพื้นที่ สัมภาษณ์บุคคลสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนจำนวน 3 ราย และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยในชุมชนจำนวน 32 ราย นักท่องเที่ยวจำนวน 110 ราย ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลให้คนในชุมชนมีแนวคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบ
ทางกายภาพของชุมชน โดยมีรูปแบบที่กลมกลืนไม่แตกต่างจากสภาพเดิมของชุมชน ซึ่งเป็นข้อดีที่ควรส่งเสริมและรักษาไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ในด้านวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำดั้งเดิม อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีข้อจำกัดคือ การพบขยะในแม่น้ำลำคลอง ทางเดินริมน้ำส่วนที่เป็นชานไม้คับแคบไม่พอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว จึงได้เสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้
1) ส่งเสริมให้ชุมชนริมคลองบางหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2) รณรงค์ให้คน
ในชุมชนและนักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำคลองบางหลวงอย่างต่อเนื่อง 3) ปรับปรุงซอยภายในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เป็นเส้นทางเดินท่องเที่ยวลดความแออัดบริเวณริมน้ำ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.