การศึกษาลำดับคำของภาษาจีนตามหลักการลำดับของเวลาและการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย

ปิยธิดา ว่องเลิศฤทธิ์, อภิรักษ์ นุสิทธิ์ชัยการ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการลำดับคำของโครงสร้างพื้นฐานในประโยคภาษาจีนและภาษาไทย โดยใช้หลักการลำดับของเวลาและการวิเคราะห์เปรียบเทียบศึกษาหาความเหมือนและความแตกต่างในการลำดับคำของโครงสร้างกับการสื่อความหมายในโครงสร้างพื้นฐาน4 ชนิด ได้แก่ โครงสร้างกริยาเรียง โครงสร้างส่วนขยายกริยาและภาคแสดงหลัก โครงสร้างภาคแสดงหลักและส่วนเสริม และโครงสร้างประโยคความรวม 2) เพื่อนำผลการศึกษาลำดับคำของโครงสร้างทั้ง 4 มาเป็นพื้นฐานและแนวทางประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย

          ผลการศึกษาพบว่า ภาษาจีนยึดหลักการลำดับของเวลาเป็นหลักในการเรียงลำดับคำและองค์ประกอบต่างๆของประโยค ซึ่งสามารถนำประโยคมาวิเคราะห์และลำดับเป็นภาพเรื่องราวก่อนหลังได้ แต่ภาษาไทยไม่ได้ยึดหลักการลำดับของเวลาเสมอไป ทำให้ลำดับในโครงสร้างบางชนิดของภาษาจีนและภาษาไทยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างส่วนขยายกริยาและภาคแสดงหลัก ก่อให้เกิดอุปสรรคในการเรียนรู้และข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย ทั้งนี้ หลักการลำดับของเวลาจะสามารถอธิบายวิธีการเรียงคำและองค์ประกอบต่างๆในประโยคให้กับผู้เรียนชาวไทยได้อย่างชัดแจ้ง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.