ศึกษาเปรียบเทียบการนำเสนอข่าวของผู้สื่อข่าวต่างประเทศกับผู้สื่อข่าวไทย กรณีหมูป่าอะคาเดมี ติดถ้ำหลวง

โบ เหลืองทอง, พรทิพย์ เย็นจะบก

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการนำเสนอข่าวของผู้สื่อข่าวต่างประเทศกับผู้สื่อข่าวไทย กรณีทีม“หมูป่าอะคาเดมี”ติดถ้ำหลวง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้สื่อข่าวไทยและต่างประเทศของสถานีโทรทัศน์ที่ลงพื้นที่ทำข่าวทีมหมูป่าอะคาเดมี ติดถ้ำหลวง และผู้บริหารฝ่ายข่าวหรือรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ ทั้งสิ้น 6 สถานี รวม 19คน ด้วยเกณฑ์การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการการนำเสนอข่าว การคัดเลือกประเด็น ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล จากนั้นจึงนำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบของการพรรณาวิเคราะห์ (Analytical Description) ผลการวิจัยพบว่า นโยบายของแต่ละสถานี, ข้อบังคับ และข้อกฎหมาย มีผลต่อการนำเสนอข่าวกรณี“หมูป่าอะคาเดมี ติดถ้ำหลวง” ของทั้งผู้สื่อข่าวต่างประเทศกับผู้สื่อข่าวไทย และมีวิธีในการคัดเลือกประเด็นข่าว ตามหลักองค์ประกอบข่าวและคุณค่าข่าวเน้นความสดใหม่ ความคืบหน้าเหตุการณ์และการช่วยเหลือ รวมถึงคัดเลือกประเด็นเสริมจากแง่ความใกล้ชิดและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่วนการศึกษาแหล่งข่าวของผู้สื่อข่าวต่างประเทศกับผู้สื่อข่าวไทย พบว่า ผู้สื่อข่าวไทยเข้าถึงแหล่งข่าวได้เจาะลึกมากกว่า เป็นผลจากความได้เปรียบด้านภาษา การสื่อสาร การตีความ ความคุ้นเคยรวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดีกว่าผู้สื่อข่าวต่างประเทศ นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยมีข้อได้เปรียบด้านกำลังคนและทีมงานสนับสนุน เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยบรรณาธิการข่าวสามารถแบ่งงานและความรับผิดชอบได้ตามความถนัดของผู้สื่อข่าวแต่ละคน ต่างจากผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่มีทีมงานประจำการในไทยน้อยกว่า และบางส่วนถูกส่งมาจากส่วนกลาง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.